حرف دل

سرا پا اگر زرد و پژمرده ایم//ولی دل به پاییز نسپرده ایم

چو گلدان خالی،لب پنجره//پر از خاطرات ترک خورده ایم

اگر داغ دل بود،ما دیده ایم//اگرخون دل بودما خورده ایم

اگردل دلیل است،آورده ایم//اگرداغ شرط است برده ایم

اگر دشنه دشمنان، گردنیم//اگر  خنجر دوستان برده ایم

گواهی بخواهید،اینکه گواه//همین زخمهایی که شمرده ایم

دلی سربلند،سری سربه زیر//ازاین دست عمری به سربرده ایم

                                                                          شعر از:قیصرامین پور

/ 0 نظر / 4 بازدید