میدان مین

برای اینکه بتوانیم از میدان مین (دنیا)به سلامت عبور کنیم بایدابتدا از ستاد فرماندهی کل قوا(خداوند)دستور گرفته و با استفاده ازنقشه(قرآن)و گروه 14 نفره(معصومین) تخریبچی معبر را به اندازه رد پایی باز کرده و با دقت و مراقبت عبور کنیم.البته قبل ازحرکت باید تجهیزات لازم با خود داشته باشیم،کمربندهای ایمان را محکم ببندیم ونارنجک رمی جمرات باخود داشته باشیم ومسلسل هایمان را باخشابهای 17 فشنگی (نماز)تغذیه کنیم،آنگاه تحت فرماندهی کل قوا و طبق نقشه و با استفاده معبر باز شده بوسیله گروه تخریبچی از میدان مین عبور کنیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید