بهترین بنده ی خدا

بهترین ومحبوبترین بنده ی خدا بنده ایست که خدا او را در پیکار با نفس اماره یاری کرده است.آنکس که جامه ی زیرین او اندوه و لباس رویین او ترس از خداست؛چراغ هدایت در قلبش روشن شده و وسایل لازم برای روزی او فراهم آمده و دوریها را برخود نزدیک و دشواریها آسان را ساخته است.

بهترین بنده ی خدا بنده ایست که حقایق دنیا را با چشم دل  نگریسته؛ وهمواره به یاد خدا بوده و اعمال نیکو فراوان انجام داده است.

ازسر چشمه گورای حق سیراب گشته؛ چشمه ای که به آسانی به آن رسیده و از آن می نوشد تا سیراب گردد ودر راه خدا همواره راست قامت قدم بر می دارد.

                             (تلخیصی از خطبه 87 نهج البلاغه)

/ 0 نظر / 5 بازدید