زندگی با مردم و مردن با مردم

در قرآن مجید سرگذشت تعداد زیادی از پیامبران ذکر گردیده است که از میان آنها به مصداق:((آب دریا را اگر نتوان کشید//هم به قدر تشنگی باید چشید))داستان زندگی حضرت یونس(ع)که به ذالنون معروف می باشد انتخاب،تا آن را از منظر تاریخی وسیاسی بررسی نمایم.

یونس از نظر لغوی به معنای کبوتر و از نظر تاریخی یکی از انبیاء الهی است که چهار بار نام وی در قرآن آمده است.خداوند حضرت یونس را به پیامبری مردم نینوا بر گزید تا آنها را به پرستش او فرا خواند؛وقتی دعوتش طولانی شد از کار ابلاغ رسالت دل سرد گردید زیرا تعداد کمی از قومش به او ایمان آوردند.مردم نینوا علی رغم نپذیرفتن دعوت حضرت یونس(ع) در مقام ازار و اذیتش بر نیامدند.حضرت یونس(ع)بایستی بیشتر صبر می کرد تا دچار قهر الهی نگردد.وی از شدت ناراحتی با حالت قهر مردم نینوا را ترک کرد و قصد داشت با عبور از دریای مدیترانه به لبنان برود.وقتی به ساحل دریا رسید کشتی آمادهی سفر بود،حضرت یونس(ع)سوار بر کشتی شد و کشتی با سرنشینانش به طرف مقصد یه راه افتاد.در بین راه دریا طوفانی شد،ناخدای کشتی اعلام کرد:((فردی گناهکار در میان کشتی ماست که خدایان دریا چنین آن را طوفانی کردند.))لذا برای فرو نشاندن خشم خدایان و طوفان دریا فرد گناهکار را به عنوان قربانی به دریا بیندازید.خدمه ی کشتی از مسافران خواستند تا فرد گناهکار را معرفی کنند.هیچ کس حاظر به این کار نبود لذا برای این که فرد گناهکار را پیدا کنند قرعه کشی کردند و قرعه به نام حضرت یونس(ع)افتاد،اورا به دریا انداختند.طوفان دریا آرام گرفت وکشتی مسافران را به سلامت به ساحل رساند.حضرت یونس(ع)در قعر دریا توسط نهنگی بلعیده شد و سه شبانه روز در تاریکیه شکم آن ماند.چون حضرت یونس(ع)تهمل این تاریکی و دوری از مردمی که دعوت او را نپذیرفتن نداشت لذا از خداوند کمک طلبید و گفت:((جذ تو خدایی نیست من از ستمگران هستم .))خداوند در جواب فرمودند:((ما فراد کمک خواهی او را پاسخ گفتیم و از غم رهایش کردیم همانا ماییم نجات دهنده ی مؤمنان هستیم.آیات 87و88سوره انبیاء))خداون او را از تریکی شکم ماهی نجات داد و مقام رسالتی را که به واسطه ی دوری از مردم از او گرفته بود به حضرت یونس(ع)باز گرداند.اولین پیام اندیشیدن در سر گذشت این پیامبر الهی این است که خداوند چه قدر برای مردم ارزش قائل شده اند آن هم مردمی که به او اعتقاد ندارند.چنانچه خود را از مردم آن هم مردمی که به خدا ایمان دارند دور کرده ایم بایستی چون حضرت یونس(ع)دوباره به میان مردم بر گردیم تا با آن ها زندگی کنیم و با آن ها بمیریم.

/ 0 نظر / 8 بازدید