نورپس پرده غیب

ای نور:

کشتزارفلاحان روزگار رنگ از رخسارشان پرید!سبزینه ی خودرا از دست دادند،زارعین به کشته های خود امید نور میدهند.

ای نور:

کمان را زه کن واهریمن ظلمت وتباهی و فسادرا نشانه گیر،بانیزه های نورت تن دیو شب را پاره پاره کن.

ای نور پس پرده غیب:

منتظرانت آنقدر باپای برهنه دربیابان انتظارت راه رفته اندکه رد پایشان بر خارستان دنیا باقی مانده است.

ای نورآخر:

منتظرانت درپست انتظارت ساعتها،روزها،هفته ها،ماه ها،سالهاو بلکه قرنها مانده اند.از پس پرده غیب برون آی و به تمام نارحتیهایمان خاتمه بده.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
شادی بی خطر را تجربه کنید

از این پس شادی بی خطر را تجربه کنید. بدون خطر آتش سوزی یا انفجار. با تهیه این محصول خود و فرزندانتان چارشنبه سوری بی خطر را تجربه کنید.