پروای جنون

از همه ی دوستداران (عشق با ایثار)بخاطر اینکه از تاریخ 90/12/3 به بعدبعلت حضور درعرصه ی انتخابات نتوانستم مطلبی بنویسم معذرت می خواهم.

من دست ترک خورده ی صحرای نیازم//ای ابر نوازش به سرشکی بنوازم

ای پنجه ی خورشیدبه جان تافته،تا چند//در چنبره ی سینه گدازت بگدازم

لیلاج خزان برگ شقایق زکفم برد//ای عشق دلی مانده مگر باز ببازم

می ترسم ازاین بغض گرانبار که شاید//ناگه بگشاید در گنجینه ی رازم

تصویر ز محراب دو ابروی شقایق//گردد گل سجاده ی خونین نمازم

در حسرت یک جرعه لبخند،فسردم//ای ساقی تقدیر به ناز تو بنازم

برخیز بگردان قدحی،گر بنشینی//از روی نیازم به سبو دست نیازم

           پروای جنون با دل زنجیر من نیست

            سردار سلسله ی سلسله بازم

                                                                  شعر از:حسن اسدی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید