برای میهمانی لاله ها(خاطره 2)

من واژگون،من واژگون،ترا دیدم//چون لاله ای،دربحرخون،ترادیدم

آلاله ای من سرخ گون،برون باخون//چون سرو موزون،غرق خون،ترا دیدم

کارون روان،باکاروان،به آبادان//چون بیکران،روزی جنون ترا دیدم

همچون دری مکنون به خون، ترا مجنون//مجنون جنان،من شمع گون ترا دیدم

پروانه وار درشعله سوخته نعشش را//من سوخته،در مجنون،برون ترا دیدم

روح و روانم،جان جانم،شهیدم//لب تشنه ام،مجذوب کنون ترا دیدم

خسران مرا، خضران ترا،گرفتی جا//گلبوته را بالاله،چون ترا دیدم

با ارجعی خواندی شهید،خداوندا //شب سوز روشن،من بلون ترا دیدم

با دلبری،چون شهپری، سبکبالی//با شهپری،من راجعون ترا دیدم

من عاشقانه چون نغمه خوان با باران//با نعش خونی ساجدون ترا دیدم

دل دادی خدارا دیدار حق تعالی را//دل دار حق غرق در خون ترا دیدم

                                              (بیادشهدای سه راهی حمید درخوزستان سال 1363)

/ 1 نظر / 6 بازدید