برای امام رضا(ع)

از شوق دیدار تو با هجا ها گونه هایم را خیس،و آرزو هایی که غیر از زیارت بارگاه ملکوتی تو باشند پرپر می کنم.

به هوای تو ای امام رضا(ع) در هوایت پر می گشایم و آواز برایت می سرایم.

تو ای زاده ی رسول سعیم را از صفا خالی مکن زیرا من از خسته ترین تشنگان خاک پایت هستم.

یا امام رضا(ع) تو در یایی من رودم که با سراسیمه نرین حرکت از دور ترین نقطه ایران به سویت می آیم.

یا امام رضا(ع) تا ضریحت را در دستانم حلقه نزنم و صد دور سماع حَرمت را برای حُرمتد نزنم آرام نگیرم.

یا امام رضا(ع)تو مشهور ترین جلوه نورانی باران در آسمان ایرانی به همین خاطر بی رنگ ترین آیینه ها را فدایت می کنم.

خدایا با این گونه های خیس از اشک،با این آرزو های پرپر،مرا از دست اجناس ناروای کالا زندگی رهایی ده.

خدایا به همین زودی ها پاهایم را به صحن سرای پر از نور امام رضا برسان.

/ 0 نظر / 5 بازدید