12نورازانوارالهی

حضرت علی (ع)میفرماید:اختیار کردم از کتب آسمانی 12آیه راو روزی سه بار به آنها نگاه کردم.

1-ای فرزند آدم،تا سلطنت من باقیست از هیچ صاحب قدرتی نترس که سلطنت من همیشگی است.

2-تا خزانه ی من پر است، در غم روزی مباش و بدان که گنجینه ی من هرگز خالی نمیشود.

3-به کسی جز من دل مبند، زیرا منم به تو نزدیک بوده وخواسته های تورا برمی آورم.

4-قسم به حق من بر تو،که من دوست توام تو نیز دوست من باش.

5-همه چیز را برای تو وتو را برای عبادت آفریدم.

6-ترا ازخاک آفریدم خسته نشدم، چگونه روزی رساندن به تو مرا خسته می کند.

7-برای خاطر خود بر من خشم می گیری؟آیا می شود بخاطر من برنفست خشمگین شوی؟

8-آنکه تورا می خواهد بخاطر خودش می خواهد و من تورابرای خودت می خواهم از من فرار مکن.

9-برای من است بر تو واجباتی و برای تو است بر من معایشی،تو تخلف می کنی ولی در کار من تخلف راه ندارد.

10-تا آنچه نصیب تو است راضی باش،آسوده وپسندیده خواهی بود اگر غیر از این باشد دنیا را بر تو چیره خواهم کرد،تا چون درندگان بیابان راه روی،به مصیبت می رسی اما خود را بی اجر کرده ای.

11-من عبادت فردا را از تو نمی خواهم،تو نیز روزی فردا را از من مخواه.

12-همچنان که در حضور شهریاران می ایستی،در عبادت من بایست،اگر تو مرا نمی بینی من تورا می بینیم.

/ 0 نظر / 17 بازدید