بوی شهید

کی دشت خوابگاه شهیدان است؟             چون گل به جایگاه شهیدان است

آن  بوی  خوش   صبا   زکجا   آید؟              از  عطر  بار گاه   شهیدان   است

                                           ********

کی  بوی  جامه  یوسف   کنعانم؟               من بوی جایگاه  شهیدانم

گفتم چرا صبا نفست  خونیست؟                گفتا ز خون زخم اسیرانم

                                           ********

در سوگت چشمانم گریان است                 شمع  سوزان  ،  اشکم   ریزان   است

سوزم هر شب ، گریم چو  باران                 چون درسم سوختن اشکم باران است

/ 1 نظر / 4 بازدید