چه زمانی تصمیم بگیریم؟

گویند روزی  که سه نفردرطرف راست وسه نفر دیگر درطرف چپ حضرت آدم(ع) نشسته بودند.حضرت آدم(ع)ازسه نفر سمت راست خودخواست تاخود وجایگاهشان را معرفی کنند:

نفر اول  گفت : من"عقل"هستم و جایگاهم در"مغز"انسان است.

نفر دوم گفت:من "مهر"هستم و جایگاهم در"دل"   انسان است.

نفرسوم گفت:من"حیا"هستم وجایگاهم در"چشم"انسان است.

سپس حضرت آدم(ع) رو به سه نفرسمت چپ خود کرد وازآنها خواست مثل سه نفر سمت راست خودشان را معرفی کنند.

نفر اول گفت :من "تکبر"هستم و جایگاهم "مغز "انسان است.

نفر دوم گفت :من"حسد"هستم و جایگاهم "دل" انسان است.

نفرسوم گفت:من"طمع"هستم وجایگاهم"چشم"انسان است.

حضرت آدم(ع)با تعجب پرسید:چگونه"عقل وتکبر"،"مهروحسد"و"حیا وطمع"دریکجا جمع می شوند."تکبر،حسد وطمع "جواب دادند تعجب نداردزیرا وقتی ما می آییم "عقل،مهرو حیا"از جایگاهشان می روند.

بنابراین چون من می آیم او می رودپس باید در زندگی روز مره وقتی دچار" تکبر، حسد و طمع "هستیم تصمیم نگیریم.زیراچنین تصمیماتی نتیجه ی خوبی نخواهند داشت.

/ 0 نظر / 12 بازدید