لاله های زاگرسی

لاله های واژگون از نادر ترین انواع لاله های موجود درجهان طبیعت وکشور عزیزمان ایران می باشند،این لاله های زیبا ودیدنی در استانهای ایلام ،لرستان، چهار محال بختیاری وگاها در بعضی نقاط اصفهان وکهگیلویه وبویر احمد درفصل بهاردیده می شوند.دوستداران طبیعت ازمسئولین ذیربط انتظار دارندبه منظور جلوگیری از انقراض این جلوه گرزیبااقداماتی ازجمله تولید وتکثیر آن در مناطق پوشش این گل منحصر به فرد وهمچنین مناطق دیگری که بارویش آن سازگار هستندانجام دهند تا تاسف وتاثر بی فایده جای اقدامات سازنده نگیرد.تصاویر زیر توسط آقای حسین اکبری از دره ی ارغوان در مدخل ورودی به تونل آزادی از طرف شهر ایلام تهیه شده است. ضمن تقدیر وتشکر از حسین آقا امیدوارم نمایش این تصاویر باعث شادابی سرور خوانندگان محترم را فراهم آورد. / 1 نظر / 15 بازدید
خانم یعقوبیان

[دست][دست][دست][دست][دست]