نماز شب (2)

حکایت:میگویند شبی از شبها مرحوم احمد مقدس اردبیلی وقتی نیمه شب برای ادای نافله شب بیدار می شود،نیاز به حمام دارد درآن زمان حمام نبوده،بنابراین می رود تا از چاه آب برای حمامش بیرون بیاورد.وقتی دلو آب را تو ی چاه می اندازدتا آب دربیاورد بجای آب دلوش پر از طلا وجواهرات می شود آنرا می ریزد توی چاه و دو باره دلو را توی چاه می اندازد دو باره دلوش پر از طلا وجواهرات می شود این بارعصبانی می شود آنرا میریزد توی چاه ومیگوید خدایا احمد آب می خواهد تا غسل کند ونماز شبش بخواند.

بار سوم دلوش توی چاه می اندازد این بار پر از آب می شود خدا را شکر می گوید و  پس ازگرم کردنش با آن غسل می کند و نماز شبش را می خواند.

/ 0 نظر / 4 بازدید