مادر(3)

مادرتو خوب و نازنینی،فرشته ی روی زمینی،زهجرمن غمینی،همیشه بیاد منی،توگل جان منی،بوی میخک و چمنی،تو قطار خون رگ منی،ریل قطار خون،رگ من است.

مادر تشنه ی فرات محبتت هستم که این چنین لبی خشکیده دارم،پس بیا با قطره ای از می مهرت سیرا بش کن.

مادر با گل لبخندت گریه ی شوق میهمانم کن.

مادر: چنین فرمود پیغمبر بلند اختر//بهشت برین زیر پای مادر.

اهوازـــکمپلو

70/8/21

/ 0 نظر / 12 بازدید