# ترس_ازخدا

گفتگوی من وخدا

گفتم:خدایاازهمه دلگیرم؟ گفت:حتی ازمن؟ گفتم:نگران روزیم؟ گفت:آن با من. گفتم:خیلی تنهایم؟ گفت تنها تر از من؟ گفتم: درون قلبم خالیست؟ گفت:از عشق من پرش کن. گفتم:دست نیاز دارم؟ گفت:دست ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید